GHP & GMP dobre praktyki

Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) i Produkcyjne (GMP

#haccppolska #haccp #foodsafety #bezpieczenstwo #systemhaccp #iso22000 #fssc22000 #feedsafety #petfood #brcgs #ifsfood

GHP & GMPStandardy i procedury higieniczne zwykle określane jako Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) lub Dobre Praktyki Produkcji (GMP), funkcjonują od wielu lat w przepisach prawa europejskiego i stanowią istotny element kontroli żywności w procesach produkcji oraz dystrybucji żywności. Pojęcia te są nadal niezbędne w nowoczesnym systemie kontroli żywności poprzez zapewnienie podstawowych warunków środowiska i działań operacyjnych w celu wytworzenia bezpiecznej żywności, a tym samym stanowią podstawę dla HACCP w ogólnym programie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Nowością jest koncepcja programu warunków wstępnych, które obok systemu HACCP jest obowiązkiem prawnym nie tylko w Unii Europejskiej ale również w USA, Kanadzie i Australii. W Polsce obowiązują dwa przepisy prawne odnoszące się do wymagań GHP i GMP, a są nimi: rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

Wymogi GHP obejmują min.:

Wymogi GMP obejmują min.:

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA – GHP (Good Hygienic Practice) – działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności;

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA – GMP – (Good Manufacturing Practice) – w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności;

SSOP – Sanitation Standard Operating Procedures – udokumentowane dobre praktyki produkcyjne (GMP) i higieniczne (GHP), spełniające wymagania amerykańskie FDA;

SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA - (GAP) - (Good Agricultural Practice) - zbiór praktyk umożliwiających wyprodukowanie bezpiecznej żywności przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. W przypadku środków ochrony roślin DPR oznacza zalecane, dozwolone lub zarejestrowane w kraju bezpieczne ich stosowanie w konkretnych warunkach na jakimkolwiek etapie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji i przetwarzania żywności oraz pasz.

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA – DPD (Good Distribution Practice) - to zbiór praktyk, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu farmaceutycznego (leki, wyroby medyczne) oraz kosmetyków zachowana będzie jego jakość i niezmienność oraz, że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy.

Jeżeli poszukujecie Państwo dodatkowych informacji, zapraszmy do wypełnienia formularza wyceny kosztów wdrożenia programu warunków wstępnych opartych o GHP/GMP.